Trang Chủ Kiến Thức Kinh Doanh Những Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Để Đánh Giá Sức Khỏe Doanh Nghiệp

Những Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Để Đánh Giá Sức Khỏe Doanh Nghiệp

by Webdoisong.com

Những chỉ số tài chính cơ bản để đánh giá sức khỏe của một doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm.

1. Nhóm hệ số có khả năng sinh lời

+ Lợi nhuận biên từ HĐKD: lợi nhuân sau thuế/Doanh thu-> Một đông doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Càng cao càng tốt
+ Tỷ suất sinh lời trên VCSH(ROE): Lợi nhuân sau thuế/VCSH-> 1 đồng VCSH tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Càng cao càng tốt
+ Tỷ suất sinh lời trên TÀI SẢN( ROA): Lợi nhuận sau thuế/Tài sản-> 1 đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuân. Càng cao càng tốt.

2. Nhóm hệ số nợ

+ Tổng nợ/Tổng tài sản-> tỷ số nợ càng thấp cho thấy khả năng bảo vệ cho cổ đông trong trường hợp công ty phá sản

3. Nhóm hệ số hoạt động

+ Hệ số vòng quay hàng tồn kho: Doanh thu/Số dư hàng tồn kho cuối kỳ-> Số lần mà hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ. Hệ số càng cao chứng tỏ DN bán hàng càng nhành và ít bị ứ đọng nhiều.
+ Hệ số vòng quay các khoản phải thu: doanh thu/ bình quân các khoản phải thu-> Khả năng quản lý các khoản công nợ và thu hồi vốn. Chỉ số lớn cho thấy khả năng thu hồi công nợ từ khách hàng là tốt.
+ Hệ số vòng quay các khoản phải trả: Doanh thu/ bình quân các khoản phải trả-> Khả năng chiếm dụng vốn với nhà cung cấp. Chỉ số này cao dần qua các năm có thể thấy khả năng chiếm dụng vốn của DN tăng dần lên so với nhà cung cấp

4. Nhóm hệ số có khả năng thanh toán

+ Tỷ số thanh toán: Tài sản ngắn han/ Nợ ngắn hạn-> Khả năng của một công ty dùng tài sản ngắn hạn( tiền, hàng tồn kho,…)-> Trả cho các khoản nợ ngắn hạn của mình. >1-> khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn là an toàn.
+ Tỷ số thanh toán nhanh: (Tiền & tương đương tiền+ các khoản phải thu)/ nợ ngắn hạn-> Cho biết khả năng công ty có đủ các tài sản ngắn hạn để trở nợ ngắn hạn mà không cần bán hàng tồn kho hay không. >1-> Khả năng an toàn

Leave a Comment